Privacy Policy
เงื่อนไขในทางปฏิบัติและข้อสงวนสิทธิต่างๆ (Terms of Use and Privacy Policy)
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการและให้บริการเว็บไซต์ TwiningsMoment.com ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่มาใช้บริการบนเว็บไซต์ดังกล่าวของทางบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆและ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์นี้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเงื่อนไขในทางปฏิบัติและข้อสงวนสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้
รูปเเบบการจัดเก็บข้อมูล ( Collect Information )
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการเอง
2. ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการและให้บริการเว็บไซต์ TwiningsMoment.com ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่มาใช้บริการบนเว็บไซต์ดังกล่าวของทางบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการเอง
2. ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัว (Personal Information and Privacy Policy)
คือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการเอง ซึ่งท่านผู้ใช้บริการยินยอมและยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเท่านั้น และผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการของผู้ให้บริการเท่านั้น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด โดยปกติแล้วข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 เว้นแต่ในกรณีพิเศษและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากท่านแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ และจะมีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐาน ในการให้บริการ อนึ่ง ความคุ้มครองดังกล่าวของผู้ให้บริการไม่รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านผู้ใช้บริการได้กระทำผ่านจากเว็บไซต์อื่น ๆ ก่อนที่จะมีการลิงค์ผ่านเข้าสู่เว็บไซต์ TwiningsMoment.com แม้เว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวจะมีโลโก้หรืออ้างถึงผู้ให้บริการอยู่ก็ตาม เนื่องจากเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น อาจมีการจัดเก็บข้อมูลบนมาตรฐานความปลอดภัย และเงื่อนไขที่ต่างกัน
ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Information)
โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์ TwiningsMoment.com จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในทางสถิติ ซึ่งข้อมูลสถิติดังกล่าวจะไม่มีการยืนยันข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการนำข้อมูลสถิติดังกล่าวไปใช้เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการให้บริการของผู้ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
มาตรฐานความปลอดภัย (Security)
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่าง ๆ ขั้นเด็ดขาดตามความเหมาะสม ต่อการกระทำใดๆ ของท่านผู้ใช้บริการที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือปกปิดข้อมูลที่ไม่เป็น ความจริง เพื่อทำให้ข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดเก็บรักษาทั้งหมดถูกต้องภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีอำนาจ และจะมีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานในการให้บริการ
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติ อาทิ การใช้ IP ซ้ำซ้อนเข้าสู่ระบบผิดปกติเกินกว่าจำนวนครั้งที่ควรจะเป็น ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการ ได้เป็นการถาวรหรือชั่วคราว
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยให้หมายรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว(Know How) ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ TwiningsMoment.com นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการและให้บริการเว็บไซต์ TwiningsMoment.com แต่่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบจากงานลิขสิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
การจำกัดความรับผิด (Responsibility Restrictions)
ผู้ใช้บริการทราบและยอมรับว่า การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสียกำไร ผลประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่น ๆ ทั้งที่จับต้องได้และที่ไม่สามารถจับต้องได้ อันเป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้บริการ การส่งต่อข้อมูล หรือการเข้ามาใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเนื้อหาสาระใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทางปฏิบัติและข้อสงวนสิทธิต่างๆ (Changes)
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทางปฏิบัติและข้อสงวนสิทธิต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะอยู่ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยตัวท่านเอง
คำถามหรือข้อสงสัย (Questions)
หากผู้ใช้บริการมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในทางปฏิบัติและข้อสงวนสิทธิต่าง ๆ สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2535 ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
คำเตือน (Warning)
การลงทะเบียนหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์์นี้อย่างละเอียดแล้วทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์นี้